FŐOLDALRÓLUNKREGISZTRÁCIÓKAPCSOLATKERESÉSPROFILOMX
2019. november 30. (szombat) 11:27admin

Gyerekesély Bizottság SZMSZ

news/57_0_660.jpg

 


 

 

 

 

Putnok

EFOP-1.4.2-16- 2016-00031 Gyerekesély Program megvalósulása Putnok járásban

 c. projekt

Gyermekesély  Bizottságának

Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva

Tamás Barnabás

elnök

 

 


 

 

Putnok

EFOP-1.4.2-16- 2016-00031 „Gyerekesély Program megvalósulása Putnok járásban” c. projekt

Gyermekesély  Bizottságának

Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje

 

A járási gyerekesély bizottság célja, hogy komplex gyermek- és ifjúsági politikát valósítson meg a járási gyermekszegénység elleni küzdelem területén, ennek érdekében a térségi fejlesztések megalapozásában, a gyerekirodával, a többcélú kistérségi társulással és a projekt megvalósítóival együttműködve, hogy az a gyermekek, a fiatalok és családjaik helyzetének javítását szolgálja. Így biztosítva, hogy megerősödjön a térségi szereplők és a családok részvétele a gyermekszegénység megelőzését és leküzdését szolgáló stratégiai programok megalkotásában és megvalósításában és elősegíti a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minőségének, eredményességének és elérhetőségének javítását.

 

A projekt részeként megalakult Gyermekesély Bizottság szervezeti és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét az alábbiak szerint alkotja meg:

 

 

I.

A Gyermekesély Bizottság (a továbbiakban GYEB) feladatai

 

1. Kialakítja működési szabályzatát.

2. Éves munkatervet állít össze.

3. Figyelemmel kíséri a Járási Gyerekesély Programot. Ennek érdekében a Bizottsági üléseken az EFOP-1.4.2-16 azonosító számú pályázat vezetői rendszeresen beszámolnak a megvalósult programokról és ismertetik a soron következő terveket.

4. A Pályázat megvalósítási idejére, és a kötelező fenntartási időszakra szóló Gyerekesély cselekvési programot és forrástérképet készít el. A forrástérképnek tartalmaznia kell, hogy a cselekvési programot milyen saját, pályázati és egyéb források felhasználásával kívánja a GYEB megvalósítani.

5. A projekt szakmai pénzügyi megvalósításáról a végrehajtás aktuális állapotáról a projektgazdának beszámolót kell tartani az EMMI illetékes szervezeti egységei részére a szervezeti egységek által kért formában, a GYEB által jóváhagyva.

6. Járási stratégia fellülvizsgálata, támogatása.

7. A helyi szükségletek alapján dönt a krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások támogatásáról.

8. A GYEB feladatainak szakszerűbb, hatékonyabb és gyorsabb ellátása érdekében albizottságot hoz létre:

a.    Krízisalap Albizottság három fővel

II.

A GYEB tagjai

1.    A GYEB 7 állandó tagból, és a projekt megvalósító szakmai koordinátorokból álló döntéshozó és koordináló szervezet. A GYEB tagjait Putnok Város polgármestere kéri fel a feladat ellátására.

2.    A módszertani támogatást biztosító EFOP 1.4.1. kiemelt projekt képviselője (lehet több is, a kiemelt projekt konzorciumi feladatelosztása alapján) állandó meghívott tagja a GYEB-nek, a tagságra vonatkozó jogosultságokkal.

3.    A GYEB tagjainak tagsága az alakuló ülés időpontjától, a tagságra vonatkozó felkérés elfogadásával jön létre.

4.    A GYEB tagság megszűnik:

a.    lemondással

b.    a GYEB megszűnésével

c.     a tag halálával

d.    Putnok Város polgármestere által történő visszahívással

5.    A GYEB tagságról való lemondást a GYEB elnökéhez kell benyújtani, a tagság a közlés napjával szűnik meg.

6.    A GYEB tagjainak névsorát az SZMSZ és Ügyrend függeléke tartalmazza.

7.    A megüresedett bizottsági tagságra Putnok Város polgármestere – a megüresedéstől számított 10 napon belül – új tagot kér fel.

8.    A projekt teljes időtartama alatt kötelező GYEB működtetése. A GYEB tagjai a bizottságban való részvételükért díjazásban semmilyen módon nem részesülhetnek. A bizottsági munkában való részvétel költségei (pl. utazás, stb.) elszámolhatók. A felmerült költségek jogosságát a szakmai vezető igazolja, kifizetését az elnök engedélyezi.

 

III.

A GYEB működése

 

1.    A GYEB magalakulását követően, évi 4 alkalommal lehetőleg negyedévente tartja üléseit.

2.    A GYEB ülését az elnök hívja össze. Az ülésre szóló meghívót a tervezett ülés időpontja előtt legalább öt nappal kell az érintettek részére megküldeni.

            A meghívó tartalmazza:

a.   az ülés helyét és idejét

b.   a javasolt napirendi pontokat és előadóit

 

3.    A GYEB ülése nyilvános, GYEB ajánlásait, határozatait a honlapon közzéteszi.

4.    A GYEB ülés meghívóját a tagok részére, személyesen/ postai úton vagy elektronikus úton kell megküldeni.

5.    Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint 50 %-a jelen van.

6.    A GYEB ülésére külső szakértő is meghívható, ha azt a projekt megvalósítása indokolja.

7.    Rendkívüli GYEB ülés összehívását három tag kezdeményezheti a napirend megjelölésével. A javaslatot az elnökhöz írásban kell benyújtani. Az elnöknek az ülést össze kell hívnia a kezdeményezést követő öt napon belül.

8.    A GYEB napirendjét az elnök határozza meg, a napirendhez bármely tag és állandó meghívott kiegészítést, javaslatot tehet.

9.    A GYEB az ülés napirendjéről – az ülés kezdetekor – vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

10.  A GYEB ülését a titkár, a projekt szakmai vezetője vezeti.

11.  A GYEB üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmára vonatkozóan a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 52. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12.  A jegyzőkönyvvezetői feladatokat az ülés elején felkért személy látja el.

 

IV.

A GYEB ülésének vezetésével kapcsolatos általános szabályok

 

1.     A GYEB ülése nyilvános. Az ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat.

2.     A GYEB ülését a titkár vezeti le.

3.     A GYEB elnöke az ülés vezetése során:

a)    megállapítja a határozatképességet, határozatképtelenség esetén azonos napirenddel, 1 órán belül határozatképessé válik a GYEB, és 1/2 óra múlva változatlan tartalommal az ülést megtartja.

b)    megnyitja az ülést,

c)    ismerteti a napirendi javaslatot,

d)    előterjesztésenként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot és megállapítja a szavazás eredményét.

e)    biztosítja az ülés zavartalan rendjét,

f)     berekeszti az ülést.

4.    A GYEB tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.

 

V. A tanácskozás rendje

 

1.    A GYEB ülésein a bizottság tagjai szavazati joggal vesznek részt.

A tanácskozási joggal résztvevők javaslatokat tesznek, véleményeket fogalmaznak meg, szakmai segítséget nyújtanak a döntésekhez.
A GYEB elnöke a napirendek sorrendjében minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.
A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a GYEB elnöke soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
A GYEB elnöke bármely bizottsági tag javaslatára tárgyalási szünetet rendelhet el.
A napirend vitáját a GYEB elnöke a döntéshozatal előtt összefoglalja, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.
A GYEB elnöke az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.
Ha a döntést nem igénylő napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a GYEB elnöke a vitát lezárja.
 

VI. Döntéshozatal

 

1.    Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani.

A GYEB akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagok több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel, 1/2 órán belül határozatképessé válik.
A GYEB a döntéseit (határozat) nyílt szavazással hozza meg. A szavazás kézfelemeléssel, illetve „igen” vagy „nem” szavazattal történik.
A kötelező határozaton túl, egyéb tárgyban is hozhat határozattal elfogadott döntést, ha azt az ülésen valamely tag indítványozza, és a többség egyetért vele.
A javaslat elfogadásához a jelenlévő GYEB tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A szavazás eredményét a GYEB elnöke állapítja meg és ismerteti a döntést.
 

VII. A GYEB irányító szerve

 

1.    A GYEB irányító szerve: a három fős elnökség.

2.    Az elnökség tagjai: A GYEB elnöke, a projekt projektmenedzsere. és a szakmai vezető”

3.    Az elnökség a GYEB ülései között ellátja a GYEB működésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

4.    Az elnökség a GYEB ülésein beszámol a két ülés között eltelt időszakban végzett munkáról.

 

VIII.

Albizottságok

1.    Az Albizottság tagjainak személyére a GYEB elnöke tehet javaslatot.

2.    Albizottság működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat szakmai vezető által kijelölt szakmai megvalósító munkatárs, mint asszisztens látja el.

3.    Az Albizottságok tagjainak névsorát a 2. sz. függelék tartalmazza

 

IX.

Az Albizottság működése

1.    Az albizottság tagjai közül az alakuló ülésen – nyílt szavazással – elnököt választ.

2.    Az Albizottságok működésére vonatkozóan a GYEB működésére vonatkozó jelen SZMSZ II. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az Albizottság ülésének összehívása, az ülés levezetése az albizottság elnökének jogköre és feladata. Az Albizottságok üléseinek összehívását a GYEB elnöke is kezdeményezheti.

3.    Az Albizottság akkor határozatképes, ha azon a kijelölt asszisztensen kívül legalább két tag is jelen van.

4.    Az albizottsági tagság megszűnésére a II. fejezet 3. pontjában foglaltak az irányadók.

5.    A megüresedett Albizottsági tag helyét a GYEB soron következő ülésén be kell tölteni.

 

X.

Az Albizottság feladata

1.     Krízisalap Albizottság:

Ø  a „Krízisalap” felhasználására beérkezett javaslatok, kérelmek elbírálása

Ø  Javaslat a „Krízisalap” feladatok közötti és szociális szolgáltatók közötti arányainak meghatározására, átcsoportosítására

Ø  az albizottság szakterületéhez tartozó, a gyermekesély stratégiához és a cselekvési programhoz kapcsolódó javaslatok kidolgozása a GYEB részére.

 

 

XI.

Krízisalap felhasználhatósága

A projektben foglalt krízisalap hozzájárulást szociális alapon az alábbi költségekre lehet felhasználni:

 

·         Szakellátásba való bejutással kapcsolatos utazási költség,

·         Téli időszakban olyan költségek (hétvégére élelem, tüzelő, pelenka, tápszer,stb.) melyre a helyi önkormányzati segélyezési gyakorlat nem tud reagálni a probléma súlyosságának megfelelően.

·         Előre nem látható krízishelyzetekkel, pl:baleset, mely szintén azonnal segítséget, támogatás igényel.

·         Orvosi javaslatra rendelt gyógyászati segédeszközök beszerzése (lúdtalpbetét, szemüveg stb.)

 

 

XII.

A GYEB ügyiratkezelése

1.    A GYEB működésének adminisztratív és szakmai hátterét a Gyermekesély Iroda , elkülönült szervezeti egységeként biztosítja.

2.    A GYEB részére érkezett iratokat az érkezés napján érkeztetni, majd iktatni kell.

3.    A GYEB részére érkező leveleket a GYEB titkára, vagy az általa megbízott személy bontja, adja tovább ügyintézésre.

4.    A GYEB által küldött leveleket, megkereséseket a GYEB elnöke, vagy titkára, vagy az általa megbízott személy írja alá.

5.    A GYEB ügyviteli munkájáért a GYEB titkára felel.

6.    A jegyzőkönyvek készítése:

a)    A GYEB és az Albizottság üléséről jelenléti ívet, jegyzőkönyvet és fotódokumentációt kell készíteni. Elkészítéséről a Gyermekesély Iroda asszisztense gondoskodik, és vezeti a jegyzőkönyvet.

b)    A jegyzőkönyv tartalmazza:

·   az ülés helyét, idejét

·   a megjelent bizottsági tagok és meghívottak nevét a jelenléti ív szerint

·   a távolmaradt bizottsági tagok nevét és a távollét okát

·   az elfogadott napirendet és előadóit

·   napirendi pontonként a tanácskozás lényegét, fontosabb megállapításokat, ellenvéleményeket

·   a szavazás számszerű eredményét

·   a hozott határozatokat

c)    A GYEB és Albizottság üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit (előterjesztéseket) és a jelenléti ívet.

 

 

d)    A GYEB üléseiről készült jegyzőkönyvet a GYEB elnöke, vagy az ülés levezetője, és a GYEB által megválasztott hitelesítő írja alá. A hitelesítő személyéről a bizottság az ülés elején határoz.

e)    Az Albizottság ülésén készült jegyzőkönyvet az Albizottság elnöke írja alá.

f)     A jegyzőkönyv 2 példányban készül.

g)    A jegyzőkönyv egy eredeti példányát az Irányító Hatóság kérése esetén az aktuális időszakos beszámolóhoz csatolni kell.

h)    A határozatok nyilvántartása:

 

·         A GYEB határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint:

…/év. (hó. nap) GYEB sz. határozat a …..határozat tárgyának megjelölésével

·         A GYEB Albizottság határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint:

…/év. (hó. nap) ……. Albizottság sz. határozat a …..határozat tárgyának megjelölésével

·         A bizottsági határozatokról évenkénti, sorszám szerinti nyilvántartás készül.

·         A kötelezően határozattal hozott döntésekről szóló határozatokat az Irányító Hatóság kérése alapján az időszakos beszámolóhoz csatolni kell.

 

XII.

Záró és egyéb rendelkezés

1.    A GYEB tagjai a bizottságban való részvételükért díjazásban semmilyen módon nem részesülnek.

2.     A GYEB a projekt befejezését követő 5 évig fenn kell tartani.

3.    A GYEB dokumentumai a Gyerekesély Irodában kerülnek tárolásra.

 

 

Jelen SZMSZ az elfogadás napján lép hatályba, s visszavonásig érvényes.

 

Putnok,

 

                                                                            Tamás Barnabás

                                                                                  elnök

 

 

 

 

 

1.    számú függelék: A GYEB tagjai:

2.    számú függelék: Az Albizottság tagjai


 

 

 

1. számú Függelék:

 

A GYEB állandó tagjai

·         Putnok Város Polgármestere – Tamás Barnabás

·         Humánszolgáltató Központ vezetője – Rémiás Attiláné

·         Védőnői hálózat vezetője – Szegedi Krisztina

·         Egészségház vezetője – Szalai Timea

·         Putnoki Biztos Kezdet Gyerekház vezetője- Demeterné Kepecz Mónika

·         Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője – Csrefkó Marianna

·         Iskolák képviselője – Kalózné Gerendai Márta

Tagsági jogosultságokkal rendelkező állandó meghívott az EFOP-1.4.1 képviseletében:

·         SZGYF országos szakértő - Szabados Tünde,

·         Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinátor- Németh Julianna

A projekt szakmai megvalósítók:

·         Szakmai vezető – Barasits Eszter

·         Projektmenedzser – Borsi Katalin

·         A projekt szakmai koordinátorok- Dulai Nikolett, Kissné Bán Anita, Molnár Erik, Póczosné Angyal Tünde, Vas István

·         Krízisalap szakmai asszisztens – Nagy Nikoletta Julianna


 

 

   2.számú Függelék:

             A Krízisalap Bizottság tagjai:

1.     Rémiás Attiláné

2.     Demeterné Kepecz Mónika

3.     Barasits Eszter

4.     Nagy Nikoletta Julianna

Vissza
Hozzászólások:Még nincs hozzászólás!
A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!